شماره حساب

شما میتوانید جهت پرداخت صورتحساب خود مبلغ سفارش مورد نظر را به حساب بانکی زیر واریز بفرمایید.

بانک ملت به نام علیرضا عینلو

شماره حساب: 9344048047

شماره کارت: 6104337326887708

شماره شبا: IR780120020000009344048047